דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח תאונות אישיות

כשזה נוגע לתאונות, אי אפשר לומר "לי זה לא יקרה". תאונות יכולות לקרות בכל זמן ובכל מקום – בכבישים, בפעילות ספורטיבית ואפילו בבית. ביטוח תאונות אישיות מספק לכם הגנה כלכלית במקרה של תאונה עם השלכות רפואיות. הוא מסייע לכם ולכל בני המשפחה להתמודד עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות ולשמור על רמת החיים.

הצטרפו עכשיו לביטוח תאונות אישיות שלנו

תאונות אישיות

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.